Orarul serviciilor

Duminica:
10:00 - 12:00; 17:00 - 18:30

Marti:
Intrunirea tinerilor: 18:00 - 20:00

Miercuri:
Studiu Biblic: 18:00 - 19:30

Vineri:
Noaptea de rugaciune: 23:00

Simbata:
Serviciu de rugaciune: 08:00

Audienta pastorala

Marti:
9:00 - 14:00

Miercuri:
9:00 - 14:00

DUMNEZEU

Credem şi mărturisim că este un singur Dumnezeu viu şi adevărat. El este Creatorul, Răscumpărătorul, Susţinătorul, Conducătorul acestui univers, a celor văzute şi nevăzute, ce posedă inteligenţă, persoană şi spiritualitate. Dumnezeu este infinit şi absolut în toate atributele pe care le posedă. El este atotputernic, atotcunoscător; omniscienţa Lui include toate lucrurile, trecutul, prezentul şi viitorul. Doar lui Îi datorăm închinare, dragoste supremă, reverenţă şi ascultare. Veşnicul Dumnezeu s-a descoperit în persoana Tatălui, Fiului şi Duhului Sânt, având atribute personale distinctive. Credem că Dumnezeu este unul în trei persoane, şi că toate trei persoane sunt una în natura, esenţa şi fiinţa lor.

Dumnezeu Tatăl

Dumnezeu ca Tată domneşte cu o grijă providenţială asupra universului Său, creaturilor Sale, şi asupra scurgerii curentului istoriei umane potrivit cu planul Său. El este omnipotent, omniscient, atotiubitor şi atotânţelept. Dumnezeu este Tată în adevăr pentru cei ce devin copii de Dumnezeu prin credinţă în Isus Hristos. El se manifestă ca părinte, ca tată, faţă de toţi oamenii.

Genesa 1:1; 2:7; Exod 3:14; 6:2-3; 15:11b.; 20:1b.; Levitic 22:2; Deuteronom 6:4; 32:6; 1 Cronici 29:10; Psalmi 19:1-3; Isaia 43:3,15; 44:6; 45:5-6; 64:8; Ieremia 10:10; 17:13; Matei 6:9b.; 7:11; 23:9; 28:19; Marcu 1:9-11; Ioan 4:24; 5:26; 10:30; 14:6-13; 17:1-8; FA 1:7; Romani 8:14-15; 1 Corinteni 8:6; 2 Corinteni 13:14; Galateni 4:6; Efeseni 4:6; Coloseni 1:15-17; 1 Timotei 1:17; Evrei 11:6; 12:9; 1 Petru 1:17; 1 Ioan 5:7-8, 20.

Dumnezeu Fiul

Isus Hristos este Fiul etern al lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat şi este de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi coetern cu El. La împlinirea vremii Isus Hristos a fost conceput de Duhul Sfânt şi născut de fecioara Maria. El a avut două naturi, una divină şi una umană. Prin incarnare Isus a luat natura umană cu cerinţele şi necesităţile ei şi sa identificat cu umanitatea, dar a trăit o viaţă fără păcat. El a onorat legea divină prin ascultare personală. A murit pentru păcatele noastre şi în moartea Sa substituţionară, înlocuitoare, pe cruce a înfăptuit, pentru cel ce crede în jertfa Lui, răscumpărarea de păcat. El a înviat din morţi având un trup glorificat şi a fost văzut de ucenicii lui şi de alţi oameni ce L-au cunoscut înainte de răstignire. S-a înălţat la ceruri şi este acum preamărit la dreapta lui Dumnezeu unde este singurul nostru Mijlocitor, pe deplin Dumnezeu, şi pe deplin om, în persoana căruia se face reconcilierea-împăcarea omului cu Dumnezeu. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin El. Hristos se va întoarce în putere şi în slavă pentru a judeca lumea şi pentru a consuma-sfârşi planul Său de salvare. Acum El trăieşte în toţi cei ce şi-au pus încrederea în El ca Domn viu şi atotprezent.

Genesa 18:1b.; Psalmi 2:7b.; 110:1b.; Isaia 7:14; 53; Matei 1:18-23; 3:17; 8:29; 11:27; 14:33; 16:16,27; 17:5; 27; 28:1-6,19; Marcu 1:1; 3:11; Luca 1:34-35; 4:41; 22:70; 24:46; Ioan 1:1-18,29; 10:30,38; 11:25-27; 12:44-50; 14:6-11; 16:15-16,28; 17:1-5, 21-22; 20:1-20,28; FA 1:9; 2:22-24; 7:55-56; 9:4-5,20; Romani 1:3-4; 3:23-26; 5:6-21; 8:1-3,34; 10:4; 1 Corinteni 1:30; 2:2; 8:6; 15:1-8,24-28; 2 Corinteni 5:19-21; 8:9; Galateni 4:4-5; Efeseni 1:20; 3:11; 4:7-10; Filipeni 2:5-11; Coloseni 1:13-22; 2:9; 1 Tesaloniceni 4:14-18; 1 Timotei 2:5-6; 3:16; Tit 2:13-14; Evrei 1:1-3; 4:14-15; 7:14-28; 9:12-15,24-28; 12:2; 13:8; 1 Petru 2:21-25; 3:22; 1 Ioan 1:7-9; 3:2; 4:14-15; 5:9, 20; 2 Ioan 7-9; Apocalipsa1:13-16; 5:9-14; 12:10-11; 13:8; 19:16.

Dumnezeu Duhul Sfânt

Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu şi este Dumnezeu, totalmente divin. El este coetern şi de aceeaşi esenţă cu Dumnezeu Tatăl şi Cu Dumnezeu Fiul. El i-a inspirat pe scriitorii biblici să scrie Scripturile Vechiului şi Noului Testament. El îi face pe oameni capabili să înţeleagă adevărul prin iluminare. El îl glorifică pe Hristos. Duhul Sfânt îl convinge pe om de păcat, neprihănire şi judecată. El cheamă oamenii la Salvator şi înfăptuieşte regenerarea, naşterea din nou. La momentul regenerării el botează pe fiecare credincios în Trupul lui Hristos. Din momentul pocăinţei El cultivă caracterul creştin, mângâie pe credincios, şi dă daruri spirituale prin care fiecare creştin Îl slujeşte pe Dumnezeu prin Biserică. El pecetluieşte pe credincios până în ziua răscumpărării finale. Prezenţa Sa în creştin este garanţia că Dumnezeu îi va aduce pe cei mântuiţi până la plinătatea staturii lui Hristos. El luminează şi împuterniceşte pe credincios şi biserica în închinare, evanghelizare şi slujire.

Genesa 1:2; Judecători 14:6; Iov 26:13; Psalmi 51:11; 139:7b.; Isaia 61:1-3; Ioel 2:28-32; Matei 1:18; 3:16; 4:1; 12:28-32; 28:19; Marcu 1:10,12; Luca 1:35; 4:1,18-19; 11:13; 12:12; 24:49; Ioan 4:24; 14:16-17,26; 15:26; 16:7-14; FA 1:8; 2:1-4,38; 4:31; 5:3-4; 6:3; 7:55; 8:17,39; 10:44; 13:2; 15:28; 16:6; 19:1-6; Romani 8:9-11,14-16,26-27; 1 Corinteni 2:10-14; 3:16; 12:3-14; Galateni 4:6; 5:22-23; Efeseni 1:13-14; 4:30; 5:18; 1 Tesaloniceni 5:19; 1 Timotei 3:16; 4:1; 2 Timotei 1:14; 3:16; Evrei 9:8,14; 2 Petru 1:21; 1 Ioan 4:13; 5:6-7; Apocalipsa1:10; 22:17.

 

 
Cum sa ne gasiti

Adresa:

str.Sf.Ilie, 41
or.Chisinau
Republica Moldova

Secretariat:

tel: +37322 24 00 07

Birou pastoral:

tel: +37322 29 31 60
tel: +37322 29 16 47

Contabilitatea:

tel/fax: +37322 27 32 46